SAVVI CONDO

by PRANAKORN DECORATE

609
ประเภทของโครงการ:
งานก่อสร้างและตกแต่ง
ระยะเวลาก่อสร้าง:
1 เดือน
ค่าก่อสร้าง:
3 แสน - 6 แสน บาท
นักออกแบบชื่อ:
บริษัท พระนคร เดคคอเรท จำกัด
ระยะเวลาออกแบบ:
15 เดือน
ค่าออกแบบ:
1 หมื่น - 3 หมื่น บาท
ปีที่เริ่มโครงการ:
2018
ที่ตั้งของโครงการ:
พหลโยธิน ซอย 2
จังหวัด:
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

<p><img class=”fr-dib” src=”https://www.buildshake.com/./wp-content/uploads/pranakorndec/2018/5a0eeb5656f164cfa0799895304a051b.jpg”></p><p><img class=”fr-dib” src=”https://www.buildshake.com/./wp-content/uploads/pranakorndec/2018/9cb58c4954f9e1ba07259a671451633c.jpg”><img class=”fr-dib” src=”https://www.buildshake.com/./wp-content/uploads/pranakorndec/2018/cd99aed256958d2f8923fe1cc071e6d5.jpg”><img class=”fr-dib” src=”https://www.buildshake.com/./wp-content/uploads/pranakorndec/2018/e5785b6e2ae6aa2e50ef1ec9ac4f200a.jpg”></p>

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง

เจ้าของผลงาน

ผลงานใกล้เคียง